სერვისები

საერთო სპეციალიზაცია

 • სისხლის სამართალი – ბრალდებულისა და მოწმის ინტერესების დაცვა გამოძიების პროცესში და სასამართლოში. მათ შორის, ნაფიცი მსაჯულების მიერ განსახილველ საქმეებში.

 • სამოქალაქო სამართალი – მხარის კონსულტაცია, წარმომადგენლობა სასამართლოსა და არბიტრაჟში.

 • ადმინისტრაციული სამართალი – ადმინისტრაციული სარჩელის და საჩივრის მომზადება, მხარის კონსულტაცია და წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში.

 • სისხლის სამართალი
 • სამოქალაქო სამართალი
 • ადმინისტრაციული სამართალი
 • ჯანდაცვის სამართალი
 • სამედიცინო სამართალი
 • არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
 • სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია
 • პაციენტის უფლებების დარღვევა
 • სამედიცინო დაწესებულებების ფუნქციონირების სხვადასხვა ხარვეზები
 • მცდარი სამედიცინო ქმედებები
 • მხარის კონსულტაცია
 • წარმომადგენლობა სასამართლოსა და არბიტრაჟში.